Договор за поддръжка на уебсайт

Създава сигурност в отношенията, свързани с поддръжката на уебсайт.
Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

В днешно време уебсайтовете са един изключително търсен продукт, не само с оглед тяхното създаване, но също и с последващата им поддръжка. Отношенията между страните обаче не винаги са уредени подобаващо. С този договор се създава една правна сигурност както за собственика на сайта (възложителя), така и за лицето, което ще извършва поддръжката (изпълнителя).

Използвай Договор за поддръжка на уебсайт, ако:

 • Притежаваш уебсайт, но ти е нужен специалист, който да извършва поддръжката му.
 • Искаш отношенията с твоите клиенти във връзка с поддръжка на техните уебсайтове да са правно гарантирани.

Важно!

 • Законът не поставя изисквания за формата на договора, но с оглед правната сигурност е желателно той да бъде сключен в писмена форма. Няма пречка той да бъде сключен дистанционно – чрез размяна на имейли и сканирани копия на подписания договор (или с електронен подпис).
 • Желателно е пълното и точно описание на действията, в които се изразява поддръжката, да бъде оформено в отделен документ – Приложение към договора. Колкото по-ясно е, толкова е по-малък шансът за последващи спорове.

Какво задължително се включва в Договор за поддръжка на уебсайт

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на поддръжката на уебсайта – в какво ще се изразява, съответно възнаграждението, което следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със поддържане на уговорения уебсайт за определения срок и заплащане на възнаграждение.
  • Срокът, за който се сключва договорът може да бъде точно определен (например една година, шест месеца и т.н.). Няма пречка договорът да се сключи и за неопределен срок. Законът не поставя изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за поддръжка на уебсайт

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с извършване на допълнителна работа от изпълнителя, която надхвърля поръчката. В този случай е добре да бъде предвидено и допълнително справедливо възнаграждение. Също така ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с уебсайтове е от изключително значение. Ето още няколко документа, които ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."