Договор за покупко-продажба на МПС

Подготвеният договор за покупко-продажба на МПС спестява нотариални такси и време.

Нужно е само да отделиш 5 мин. и да отговориш на няколко въпроса за страните, колата и продажбата.

След това, на базата на твоите отговори, веднага ще получиш договора – готов за подписване. Нашите адвокати предварително са разработили най-важните и необходими клаузи за случая. Магията прави софтуерът ни, който веднага генерира договора – според твоите отговори и нужди, с клаузите за твоя индивидуален случай.

Отговори на въпросите и свали договора безплатно

Повече информация

Договорът за покупко-продажба на МПС е един от най-често сключваните и поради това е необходимо условията в него да бъдат точно и ясно регламентирани. Независимо дали се продава лек автомобил или автобус, страните трябва да са наясно със задълженията, които поемат още преди подписване на договора.

Подробна информация за покупко-продажбата на МПС – всички нужни документи, както и необходимите действия по извършването й – можеш да намериш в Пакет за покупко-продажба на МПС.

Използвай Договор за покупко-продажба на МПС, ако:

  • Купуваш или ти предстои да купиш МПС.
  • Продаваш или ти предстои да продадеш собственото си МПС.
  • Искаш сигурност при подписване на договора с оглед последващите права и задължения.

Важно!

  • Договорът за покупко-продажба на МПС трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Ако обаче продаваното МПС не е регистрирано пред органите на МВР КАТ на РБ България, то е достатъчно договорът да бъде сключен само в писмена форма.
  • При подписване на договора, продавачът следва да подпише две декларации по образец – за липса на задължения и за гражданство и гражданско състояние, които трябва да бъдат предоставени пред нотариуса, който ще завери договора.
  • Ако МПС представлява съпружеска имуществена общност, то задължително трябва да се явят и двамата съпрузи при извършване на сделката. Разбира се може единият от съпрузите да упълномощи другия да го представлява при извършване на сделката. Възможна е и хипотезата и двамата съпрузи да упълномощят трето лице.

Какво задължително се включва в Договора за покупко-продажба на МПС

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на продаваното МПС – неговият вид, сроковете, в които следва да се прехвърли владението (кога ще бъдат предадени ключовете от МПС), както и цената, която следва да се изплати на продавача.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърляне на собствеността и владението на продаваното МПС и заплащането на уговорената цена.

Допълнителни уговорки в Договор за покупко-продажба на МПС

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да избереш за коя страна ще бъдат разноските по продажбата. Това има значение с оглед на дължимия местен данък за придобиване на МПС. Размерът на местния данък е различен за различните общини, защото се определя на местно ниво от Общинските съвети. По правило този данък се дължи от купувача на МПС, ако в договора за покупко-продажба не е уговорено друго.

Още нещо?

Времето е едно от най-ценните неща в нашето забързано ежедневие. Ако ти предстои покупко-продажба на МПС, защо не погледнеш Пакет за покупко-продажба на МПС, който включва всички необходими документи за извършването на тази сделка. Освен това пакетът съдържа и подробни указания за всяка необходима стъпка от началото до края. Това със сигурност ще ти спести време, а също и пари от нотариални такси за изготвяне на документи.

В допълнение към темата за правната сигурност във връзка с моторните превозни средства ето още няколко документа, които може би ще са ти полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."