Project Description

Договор за покупко-продажба на МПС

Нужно е само да отделиш 5 мин. и да отговориш на няколко въпроса за страните, колата и продажбата.

След това, на базата на твоите отговори, веднага ще получиш договора – готов за подписване. Нашите адвокати предварително са разработили най-важните и необходими клаузи за случая. Магията прави софтуерът ни, който веднага генерира договора – според твоите отговори и нужди, с клаузите за твоя индивидуален случай.

Повече информация

Договорът за покупко-продажба на МПС е един от най-често сключваните и поради това е необходимо условията в него да бъдат точно и ясно регламентирани. Независимо дали се продава лек автомобил или автобус, страните трябва да са наясно със задълженията, които поемат още преди подписване на договора.

Подробна информация за покупко-продажбата на МПС – всички нужни документи, както и необходимите действия по извършването й – можеш да намериш в Пакет за покупко-продажба на МПС.

Използвай Договор за покупко-продажба на МПС, ако

 • Купуваш или ти предстои да купиш МПС.
 • Продаваш или ти предстои да продадеш собственото си МПС.
 • Искаш сигурност при подписване на договора с оглед последващите права и задължения.

Важно

 • Договорът за покупко-продажба на МПС трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Ако обаче продаваното МПС не е регистрирано пред органите на МВР КАТ на РБ България, то е достатъчно договорът да бъде сключен само в писмена форма.
 • При подписване на договора, продавачът следва да подпише две декларации по образец – за липса на задължения и за гражданство и гражданско състояние, които трябва да бъдат предоставени пред нотариуса, който ще завери договора.
 • Ако МПС представлява съпружеска имуществена общност, то задължително трябва да се явят и двамата съпрузи при извършване на сделката. Разбира се може единият от съпрузите да упълномощи другия да го представлява при извършване на сделката. Възможна е и хипотезата и двамата съпрузи да упълномощят трето лице.

Какво задължително се включва в Договора за покупко-продажба на МПС

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на продаваното МПС – неговият вид, сроковете, в които следва да се прехвърли владението (кога ще бъдат предадени ключовете от МПС), както и цената, която следва да се изплати на продавача.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърляне на собствеността и владението на продаваното МПС и заплащането на уговорената цена.

Допълнителни уговорки в Договор за покупко-продажба на МПС

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да избереш за коя страна ще бъдат разноските по продажбата. Това има значение с оглед на дължимия местен данък за придобиване на МПС. Размерът на местния данък е различен за различните общини, защото се определя на местно ниво от Общинските съвети. По правило този данък се дължи от купувача на МПС, ако в договора за покупко-продажба не е уговорено друго.

Още нещо?

Времето е едно от най-ценните неща в нашето забързано ежедневие. Ако ти предстои покупко-продажба на МПС, защо не погледнеш Пакет за покупко-продажба на МПС, който включва всички необходими документи за извършването на тази сделка. Освен това пакетът съдържа и подробни указания за всяка необходима стъпка от началото до края. Това със сигурност ще ти спести време, а също и пари от нотариални такси за изготвяне на документи.

В допълнение към темата за правната сигурност във връзка с моторните превозни средства ето още няколко документа, които може би ще са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.