Договор за счетоводно обслужване между фирма и счетоводител

Договор за счетоводно обслужване
Цена: 10 лв.
Време: 5 мин.

Всяка фирма, съгласно закона, е длъжна да води счетоводство. Това не е просто процес по издаване и съхранение на приходни и разходни документи, ами всъщност съдържа още доста елементи като текущи сметки, начисляване на данъци и осигуровки, внасянето им в бюджета и други. Затова най-добре е да не опитвате да водите счетоводството си сами, ами да сключите договор за счетоводно обслужване със специалист.

Използвай Договор за счетоводно обслужване, ако:
  • Предлагаш счетоводно услуги и желаеш да формализираш отношенията със своите клиенти.
  • Искаш да наемеш счетоводител за своята фирма без да назначаваш същия на трудов договор.
Важно!
  • Договорът за счетоводни услуги обикновено се сключва за дълъг период от време, например за една финансова година. Няма проблем обаче да се сключи и като безсрочен, в който случай всяка от страните може да го прекрати с писмено предизвестие.
Какво задължително се включва в Договор за счетоводни услуги
  • Основното, което страните уговарят са услугите, които счетоводителят или счетоводната кантора ще предоставя, а също така и месечно възнаграждение, което ще се дължи.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание. Най-често възложител по договора ще бъде фирма, а изпълнител – счетоводител или счетоводна кантора.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с извършването на договорените услуги и осигуряването на съдействие от страна на възложителя.
  • Срокът за изпълнение на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.
Допълнителни уговорки в Договор за счетоводно обслужване

Важна уговорка в договора е, дали в цената се включва и годишното счетоводно приключване на възложителя. Това означава оформянето на годишен финансов отчет, пресмятането на финансов резултат (печалба, загуба), изчисляването на дължими данъчни плащания и други. Много често счетоводителите предпочитат да сключват отделни споразумения за тази услуга.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка със счетоводните дейности се подсигурява и от:

Advokatami.bg е отразен в медиите: Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа