Project Description

Договор за заем за послужване

Когато ти е необходима сигурност при отдаване на заем на скъпа за теб вещ.

Въведение

Заемите са изключително срещани в практиката като средство на взаимопомощ. В повечето случаи се разчита на честна дума и добрите отношения, но с оглед правната сигурност е добре отношенията да бъдат уредени и чрез подписване на договор. Договорът за заем за послужване е правно средство да се получи една точно определена вещ (например червен автомобил Мерцедес Бенц с рег. № СА 1111 АА, кучето Шаро и тн.), която трябва да се върне след изтичането на определен период. Той е необходимата гаранция, че си дал или получил определени вещи.

Използвай Договор за заем за послужване, ако:

 • Трябва да дадеш или искаш да получиш определена вещ или вещи.
 • Искаш да имаш доказателство, че си дал дадена вещ на някого за временно ползване.

Важно!

 • Договорът за заем за послужване е безвъзмезден. При него не може да се уговаря възнаграждение за това, че се ползва дадена вещ. Ако това бъде направено, договорът се превръща по силата на закона в договор за наем с всички произтичащи от това последици.
 • Договорът трябва да бъде сключен в писмена форма задължително в случаите, когато стойността на вещта надвишава 5000 лева. Това изискване е с оглед евентуалното доказване на договора пред съд.
 • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на заемните вещи, а не самото подписване на договора. Приета практика е обаче вещта да се предава именно при подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка неустойките при неизпълнение и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.

Какво задължително се включва в Договор за заем за послужване:

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на заеманата вещ – сроковете и начините на тяхното предаване, респективно връщане.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на заеманата вещ и нейното връщане в уговорените срокове. С оглед безвъзмездния характер на договора са уредени и по-специфични задължения за лицето, което получава вещта за ползване. То трябва да полага особени грижи за нея и нейното запазване. То няма право и да преотстъпва вещта на други лица, които да я използват. Ако това се случи, заемателят дължи обезщетение. От друга страна е уредено едно специфично право на заемодателя, свързано с прекратяването на срочен договор. Той може да иска вещта обратно, ако неотложно се нуждае от нея, поради непредвиден случай или ако заемателят умре или не изпълнява задълженията си във връзка с опазването на вещта.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност. Няма пречка да се сключи и безсрочен договор, в който случай всяка от страните може да го прекрати във всеки един момент.

Допълнителни уговорки в Договор за заем за послужване

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с извънредни начини за използване на вещта. Поначало при този вид договори е прието вещта да се използва според предназначението си – автомобилът се използва за превоз на пътници и багаж. Ако автомобилът ще се използва за превоз на животни, това е добре да бъде отбелязано в договора, за да се предотврати евентуалното възникване на спорове. Ще имаш възможност да добавиш и по-специфични права и задължения за страните. Не на последно място ще можеш да уговориш неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност в заемите се покрива и от други документи. Ето няколко:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.