Project Description

Общо търговско пълномощно

Универсално упълномощаване във връзка с представителството на фирма.

Когато се учредява една фирма, се избират и лицата, които ще я представляват. Често обаче възникват ситуации, в които определените представители не са в състояние да изпълняват своите задължения. Независимо каква е причината за това, във всеки един случай те могат да упълномощят другиго да извършва всички или част от техните функции.

Използвай Общо търговско пълномощно, ако:

 1. Ти си управител на фирма и поради определена причина не можеш да изпълняваш временно задълженията си.
 2. Имаш нужда от законосъобразно пълномощно, което да обхваща максимално всички възможни хипотези.

Важно!

 • Общото търговско пълномощно следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, за да бъде законосъобразно и да породи желаните последствия.
 • Общото търговско пълномощно не трябва да се вписва в Търговския регистър.
 • За извършването на определени действия* законът изисква изрично упълномощаване. С други думи, в пълномощното следва изрично да бъде записано, че пълномощникът ще може да извършва тези действия.
 • Търговският пълномощник се подписва, като задължително до името си отбелязва, че е пълномощник.
 • Съгласно Търговския закон отношенията между страните се уреждат с договор. Това може да бъде както граждански, така и трудов договор. В последния случай страните следва да имат предвид минималните изисквания на трудовото законодателство с оглед работно време, почивки, възнаграждение и т.н.

Допълнителна важна информация

Ако в общото търговско пълномощно няма изрични указания за позволените действия, то дава право на пълномощника да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на фирмата. Приема се, че обикновената дейност на фирмата е свързана с обичайни сделки, които са били сключвани до този момент. Така например ако фирмата се занимава с покупко-продажба на плодове и зеленчуци, покупко-продажбата на недвижим имот не се счита за обикновена дейност. В този случай пълномощникът няма да може да извърши такава сделка, освен ако е изрично упълномощен за това. В този смисъл, с оглед улеснение както на пълномощника, така и на упълномощителя е препоръчително в пълномощното да бъдат изрично посочени всички действия, които ще могат да бъдат извършени.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с представителството на фирма се осигурява и от следните няколко документа:

Ако пък се нуждаеш от по-конкретно пълномощно, не пропускай секцията с Пълномощни

*Търговски закон

Чл. 26

(2) За отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси търговският пълномощник трябва да е упълномощен изрично. Други ограничения на пълномощното могат да се противопоставят на трето лице само ако са му били известни или е трябвало да знае.

(3) Търговският пълномощник не може без съгласие на търговеца да прехвърля правата си другиму.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.