Общо търговско пълномощно

Универсално упълномощаване във връзка с представителството на фирма.
Цена: 8 лв.
Време: 2 мин.

Когато се учредява една фирма, се избират и лицата, които ще я представляват. Често обаче възникват ситуации, в които определените представители не са в състояние да изпълняват своите задължения. Независимо каква е причината за това, във всеки един случай те могат да упълномощят другиго да извършва всички или част от техните функции.

Използвай Общо търговско пълномощно, ако:

  1. Ти си управител на фирма и поради определена причина не можеш да изпълняваш временно задълженията си.
  2. Имаш нужда от законосъобразно пълномощно, което да обхваща максимално всички възможни хипотези.

Важно!

  • Общото търговско пълномощно следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, за да бъде законосъобразно и да породи желаните последствия.
  • Общото търговско пълномощно не трябва да се вписва в Търговския регистър.
  • За извършването на определени действия* законът изисква изрично упълномощаване. С други думи, в пълномощното следва изрично да бъде записано, че пълномощникът ще може да извършва тези действия.
  • Търговският пълномощник се подписва, като задължително до името си отбелязва, че е пълномощник.
  • Съгласно Търговския закон отношенията между страните се уреждат с договор. Това може да бъде както граждански, така и трудов договор. В последния случай страните следва да имат предвид минималните изисквания на трудовото законодателство с оглед работно време, почивки, възнаграждение и т.н.

Допълнителна важна информация

Ако в общото търговско пълномощно няма изрични указания за позволените действия, то дава право на пълномощника да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на фирмата.  Приема се, че обикновената дейност на фирмата е свързана с обичайни сделки, които са били сключвани до този момент. Така например ако фирмата се занимава с покупко-продажба на плодове и зеленчуци, покупко-продажбата на недвижим имот не се счита за обикновена дейност. В този случай пълномощникът няма да може да извърши такава сделка, освен ако е изрично упълномощен за това. В този смисъл, с оглед улеснение както на пълномощника, така и на упълномощителя е препоръчително в пълномощното да бъдат изрично посочени всички действия, които ще могат да бъдат извършени.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с представителството на фирма се осигурява и от следните няколко документа:

Ако пък се нуждаеш от по-конкретно пълномощно, не пропускай секцията с Пълномощни

*Търговски закон

Чл. 26

(2) За отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти, за поемане на менителнични задължения, за вземане на заем и за водене на процеси търговският пълномощник трябва да е упълномощен изрично. Други ограничения на пълномощното могат да се противопоставят на трето лице само ако са му били известни или е трябвало да знае.

(3) Търговският пълномощник не може без съгласие на търговеца да прехвърля правата си другиму.

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."