Споразумение за разсрочено плащане

Улесняване на длъжника чрез разсрочване на изискуемо задължение.
Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

Споразумението за разсрочено плащане се използва често в практиката в случаите, когато едно лице дължи определена сума пари на друго лице и при това то се затруднява да изплати цялата сума наведнъж. Така по своята същност това споразумение е една гаранция както за кредитора, на който се признава, че длъжникът има едно непогасено парично задължение към него, така и за длъжника, който е спокоен, че има достатъчно време да изплати въпросната сума преди кредиторът да предприеме действия по принудително събиране.

Използвай Споразумение за разсрочено плащане, ако:

  • Ти си кредитор и искаш да отсрочиш събирането на свое парично вземане спрямо даден длъжник.
  • Ти си длъжник и не можеш да изплатиш изцяло свое парично задължение спрямо даден кредитор.

Важно!

  • С подписването на споразумението наличието на парично задължение в полза на кредитора се смята за потвърдено от длъжника, като от този момент започва да тече нова погасителна давност(това е период от време, през който кредиторът може да търси ефективна правна защита на своето вземане, насочена срещу длъжника).
  • Размерът на първоначално дължимото парично задължение може да бъде намален, като в този случай ако длъжникът изплати коректно и изцяло уговореното, разликата се смята за опростена.

Какво задължително се включва в Споразумение за разсрочено плащане:

  • Основното, което страните договарят са отношенията между тях, които възникват по повод на съществуващото парично задължение – размерът на цялото задължение и на вноските поотделно, както и сроковете, в които следва да бъде изплатено.
  • Страни по споразумението могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с изплащането на паричното задължение в уговорените срокове.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Споразумение за разсрочено плащане:

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с последиците от неспазване на уговорения план за погасяване на паричното задължение. Те могат да се изразяват във възможността кредиторът да иска предсрочно пълния размер на задължението, а също така и неустойка за длъжника.

Още нещо?

Щом се интересуваш от темата за парични задължения, може би ще имаш нужда и от следните няколко документа:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."