Project Description

Споразумение за разсрочено плащане

Улесняване на длъжника чрез разсрочване на изискуемо задължение.

Споразумението за разсрочено плащане се използва често в практиката в случаите, когато едно лице дължи определена сума пари на друго лице и при това то се затруднява да изплати цялата сума наведнъж. Така по своята същност това споразумение е една гаранция както за кредитора, на който се признава, че длъжникът има едно непогасено парично задължение към него, така и за длъжника, който е спокоен, че има достатъчно време да изплати въпросната сума преди кредиторът да предприеме действия по принудително събиране.

Използвай Споразумение за разсрочено плащане, ако

 • Ти си кредитор и искаш да отсрочиш събирането на свое парично вземане спрямо даден длъжник.
 • Ти си длъжник и не можеш да изплатиш изцяло свое парично задължение спрямо даден кредитор.

Важно

 • С подписването на споразумението наличието на парично задължение в полза на кредитора се смята за потвърдено от длъжника, като от този момент започва да тече нова погасителна давност(това е период от време, през който кредиторът може да търси ефективна правна защита на своето вземане, насочена срещу длъжника).
 • Размерът на първоначално дължимото парично задължение може да бъде намален, като в този случай ако длъжникът изплати коректно и изцяло уговореното, разликата се смята за опростена.

Какво задължително се включва в Споразумение за разсрочено плащане

 • Основното, което страните договарят са отношенията между тях, които възникват по повод на съществуващото парично задължение – размерът на цялото задължение и на вноските поотделно, както и сроковете, в които следва да бъде изплатено.
 • Страни по споразумението могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с изплащането на паричното задължение в уговорените срокове.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Споразумение за разсрочено плащане

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с последиците от неспазване на уговорения план за погасяване на паричното задължение. Те могат да се изразяват във възможността кредиторът да иска предсрочно пълния размер на задължението, а също така и неустойка за длъжника.

Още нещо?

Щом се интересуваш от темата за парични задължения, може би ще имаш нужда и от следните няколко документа:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.