Заповед за удължаване на работното време

Удължаване на работното време от страна на работодателя поради производствена необходимост на основание чл. 136а от КТ.
Цена: 0 лв.
Време: 5 мин.

Често в процеса на работа има случаи, при които работното време трябва да бъде удължено с цел да бъдат посрещнати нуждите на бизнеса. Така например по Коледа поръчките на коледна украса се увеличават и се налага повече работа, за да бъдат покрити всички заявки. В подобни случаи нашето законодателство предоставя право на работодателя да удължи работното време. То е уредено в чл. 136а от Кодекса на труда и чл. 8 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Използвай Заповед за удължаване на работното време, ако:

  • Ти си работодател и имаш необходимост от повече работна сила за определен период.

Важно!

  • Преди да въведе удължено работно време работодателят трябва да проведе консултация с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите. В допълнение, в 2-дневен срок от издаване на заповедта за удължаване на работното време, той следва да уведоми и Инспекцията по труда.
  • Заповедта за въвеждане на удължено работно време трябва да бъде издадена в срок не по-късно от  3 работни дни преди датата на удължаването.
  • Удължаването на работното време се допуска за срок до 60 работни дни през една календарна година, но за не повече от 20 работни дни последователно.
  • Удълженото работно време следва да бъде компенсирано чрез съответно намаляване в срок до 4 месеца.

Допълнителна важна информация

Ако работодателят не компенсира удълженото работно време чрез съответно намаляване в определения от закона 4-месечен срок, тази възможност се предоставя на работниците, които тогава могат сами да определят времето, през което ще компенсират удълженото работно време чрез съответното му намаляване, като уведомят за това работодателя поне две седмици по-рано. В допълнение, ако някой работник напусне работа преди пълно компенсиране, удълженото работно време, което не е компенсирано, му се заплаща като извънреден труд.

Освен ограничение за периода, в който може да бъде удължено работното време, законът определя и неговия максимален дневен и седмичен размер. Така съгласно Кодекса на труда удълженото работно време не може да бъде повече от 10 часа за работниците на пълно работно време, а за работниците на намалено работно време, то не може да надвишава повече от 1 час от уговореното им намалено работно време. В тези случаи продължителността на работната седмица не може да надвишава 48 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – 40 часа.

Допълнително задължение на работодателя е да води специална книга, в която да се отразяват всички факти, свързани с удължаването на работното време – работниците, които са засегнати, размерът на удължението, начинът и времето на компенсиране и т.н.

За удължаването на работното време на определена категория работници се изисква тяхното изрично съгласие, което трябва да бъде дадено предварително. Това важи за майките с деца до 6-годишна възраст, майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, трудоустроените, ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи, и за учащите се без откъсване от производството.

Още нещо?

Щом се интересуваш от документи, свързани с установяване и изменение на работното време, може би следващите няколко документа също ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."