Фирмени промени Смяна на адрес на фирма

Адв. Никола Пенчев

Адвокат с опит в областта на корпоративното право, включително и в областта на промените в търговски дружества. Работи, също така, в сферата на интелектуалната собственост и правните проблеми в интернет.

Смяна на адрес на фирма

Смяна на адрес на фирма е една от най-често срещаните промени в търговските дружества. Адресът на фирмата е една от нейните характеристики, които подлежат на вписване в Търговския регистър. Поради това промяната на адреса следва да се впише в регистъра. Вписаният в Търговския регистър адрес винаги се счита за актуалния такъв на фирмата. Последиците от това са, че всякаква форма на официална кореспонденция ще бъде изпращана на този адрес, включително такава с НАП, съдебните органи и други. Друго значение на адреса е, че той определя кои са местните компетентните органи, с които фирмата работи – териториални дирекции на НАП, местни агенции, общинска администрация и други. Затова е важно адресът в регистъра винаги да бъде коректен.

Как се извършва смяна на адрес на фирма?

За да бъде сменен адресът на една фирма, е необходимо да бъде взето решение на общото събрание на ООД. Решението се взима с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината гласове в събранието. При ЕООД решението за смяна на адрес се взима от едноличния собственик на фирмата. Взетото решение се оформя в протокол, на който се поставя дата. Освен информация за новия адрес, в протокола трябва да фигурира и решение за изменение на дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД. Това се налага, защото адресът на фирмата се вписва в дружествения договор, а той също трябва да бъде винаги актуален. Единствената промяна, която се прави в дружествения договор, е посочването на нов адрес.

Как се вписва промяната в Търговския регистър?

Има два начина за вписване на промяната в Търговския регистър – на място в Агенция по вписванията или по електронен път с електронен подпис. Вторият вариант е за предпочитане, тъй като спестява посещението на офис на агенцията, а също така и намалява на половина държавната такса. Споменавайки държавната такса трябва да имаме предвид, че тя трябва да бъде платена преди подаването на документи в регистъра или непосредствено с подаването им. На място таксата е в размер на 30 лв. и може да бъде платена чрез POS терминал. При електронното подаване таксата е в размер на 15 лв. Може да бъде платена при попълване на електронното заявление или предварително по банков път с прилагане на платежното нареждане.

Важна особеност е, че при подаването на електронното заявление, е необходимо да бъде използван електронен подпис. Не е необходимо подписът да бъде на юридическото лице, т.е. на фирмата. Достатъчно е подпис на управителя като физическо лице. При липса на електронен подпис, документите могат да бъдат подадени и от пълномощник с неговия електронен подпис. Това най-често е адвокат.

Необходими документи за смяна на адрес

За да бъде вписана промяната, е необходимо да бъде подадено заявление по образец на Агенция по вписванията А4 за промяна на вписани обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Заявлението се попълва от управителя или упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Протокол-решение от общото събрание на ЕООД или от едноличния собственик на капитала на ЕООД;
  2. Актуален дружествен договор за ООД или учредителен акт за ЕООД;
  3. Декларация по чл. 13 от Закона за Търговския регистър по образец;
  4. Документ за платена държавна такса, освен при заплащане на място;
  5. Пълномощно за вписването, ако документите се подават не от управителя, а от трето лице.

Ако документите се подава от пълномощник, е необходимо нотариално заверено пълномощно. Това изискване не се отнася до пълномощниците, които са вписани като адвокати на територията на България. Адвокатските пълномощни не се заверяват нотариално.

Вписване на промяната

Заявлението, заедно с подадените документи, се преглежда от длъжностно лице в Търговския регистър. Проверката би трябвало да отнеме не повече от 2-3 работни дни, но в регистъра често има забавяне. Забавянията са в следствие на прекомерна натовареност или поради технически или организационни причини, но е факт, че те се случват. Понякога вписването може да отнеме до 14 дни. В хода на проверката се установява дали всичко с документите е наред. Ако в документите има грешки, които подлежат на корекция, Търговския регистър ще предостави указания за отстраняването на грешките и представяне на нови документи. Ако обаче грешките не подлежат на поправка, ще бъде постановен директен отказ за вписване на промяната. В случай че всички с документите е наред, промяната се вписва по партидата на дружеството в регистъра и новият адрес става публичен за всички. От този момент се счита, че адресът на фирмата е окончателно променен. Информацията ще достигне автоматично до някои държавни органи, например НАП, но други институции и трети лица, като например банки, трябва да бъдат уведомени от управителя на фирмата за промяната. Не е необходимо издаването на официални документи, а единствено представянето на справка-извлечение от уебсайта на Търговския регистър или чисто и просто уведомление. По закон всяко лице е длъжно да счита данните в Търговския регистър за верни. Те не подлежат на удостоверяване и, който откаже да ги приеме за истинни, подлежи на наказание – глоба.


Ще ти помогнем да смениш адреса на твоята фирма.


Над 17 000 доволни клиенти

review rating 5  Силно препоръчвам сайта, ако имате нужда от консултация или вид документ. На мен ми свърши идеална работа.

thumb Васил Гачевreview rating 5  Прекрасно обслужване. Спестяват часове, дни и стотици левове за адвокатски услуги. Ползвам ги постоянно.

thumb Мирослав Запорожанов

review rating 5  Много сме доволни, два пъти работим с Вас и Ви благодарим за професионализма и бързината, с която работите!

thumb Ванина Иванова

4.9/5 review rating 5 от 755 в Google | 4.7/5 review rating 5 от 370 във Facebook | Виж всички

Advokatami.bg е отразен в медиите
Bulgaria ON AIR Вестник 24 часа