Project Description

Договор за ноу-хау

Правна гаранция при разкриването на търговска тайна.

В процеса на своята дейност всяка фирма придобива специфичен опит в своята област (ноу хау), който в една или друга степен спомага за нейното развитие. Ноу хау може да бъде например определена рецепта, определен технически процес, определена съставка и др. Независимо, от вида, това е обичайно търговска тайна, която следва да бъде защитавана. С договора за ноу хау едно лице предоставя своите специфични знания на друго лице, като същевременно си гарантира, че неговата тайна ще бъде запазена.

Използвай Договор за ноу-хау, ако:

 • Искаш да предоставиш своя опит и знания на друго лице срещу възнаграждение.
 • Искаш да получиш опит и знания от друго лице.
 • Искаш да си гарантираш, че предоставяйки ноу хау на друго лице, твоята тайна няма да бъде разгласена.

Важно!

 • Водещо при Договор за ноу хау е тайнственият характер на специфичния опит. Ноу хау не се ползва със закрила както например патентът и затова трябва да се подхожда с особено внимание например при воденето на преговори. Ако опитът бъде разпространен преди сключването на договора, лицето няма да може да се защити впоследствие по никакъв начин.
 • Дори след като бъде сключен, Договорът за ноу хау не е 100% гаранция, че производственият опит няма да бъде разпространен. Договорът обаче е стабилна основа за защита на правата пред съд и възможност за обезщетение. Може да играе и превантивна функция, като се имат предвид уговорените неустойки.

Какво задължително се включва в Договор за ноу-хау

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод предоставяния опит – какво точно представлява ноу хау, начинът и срокът на неговото предаване, както и възнаграждението, което следва да бъде платено.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставяне на уговорения в договора опит и знания в уговорените срокове и заплащане на дължимото възнаграждение.

Допълнителни уговорки в Договор за ноу-хау

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с възможността страната, която предоставя ноу хау, да продължи да го използва в своя бизнес. Могат да се уговорят и задълженията на страните за запазване на опита в тайна и възможността за последващо разпространение на трети лица. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове. Неустойката има съществена превантивна функция и цели запазването на разкрития опит и знания само между страните по договора.

Още нещо?

Ако искаш да предоставиш знания относно предмет или процес, които са патентовани, тогава ще имаш нужда от Договор за лиценция на патентовано изобретение.

Зашитата на търговска тайна се осигурява и посредством:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.