Project Description

Договор за лицензия на патентовано изобретение

Регулира отношенията във връзка с отстъпване правото на ползване на патентовано изобретение.

Българското законодателство дава широка закрила на притежателите на патенти по отношение на определени изобретения. Това включва както възможността единствено те да използват своето изобретение, така също и забраната други лица да го използват. Правото върху патентованото изобретение включва освен това и възможността да бъде предоставена лицензия на трети лица. Това означава, че други лица ще могат да използват изобретението със съгласието на собственика на патента, като се спазват всички изисквания на закона. Уреждането на отношенията между страните става чрез договор, който в практиката е известен още като лицензионен. Оттук произтичат и имената на страните, които най-често се наричат лицензодател и лицензополучател.

Използвай Договор за лицензия на патентовано изобретение, ако:

 • Искаш да отстъпиш на друг правото да използва твоето изобретение.
 • Искаш да използваш чуждо изобретение в своя бизнес.

Важно!

 • Договорът за лицензия на патентовано изобретение трябва да бъде вписан в Държавния регистър към Патентно ведомство, след като бъде сключен. За вписване на договора се заплаща такса в размер на 80 лв.
 • Договорът за лицензия на патентовано изобретение трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр се прилага към заявлението за вписване в регистъра.
 • Всеки човек, който притежава права върху дадено изобретение и сключи договор за лицензия, се ползва с данъчни привилегии. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица* той трябва да заплати данък в размер на 6% върху размера на получавания доход от договора за лицензия. (За сравнение стандартно данъкът е 10%.)

Какво задължително се включва в Договор за лицензия на патентовано изобретение

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на патентованото изобретение – обемът от права, които се предоставят на лицензополучателя, съответно възнаграждението, което следва да се изплати на лицензодателя.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предоставянето на правата върху изобретението и заплащането на цената.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за лицензия на патентовано изобретение

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с обема на лицензията. Това включва уговорки, свързани с това дали се предоставят права всички права, влизащи в обема на патента или само определена част от тях. Уговаря се също дали лицензополучателят ще може да използва патентованото изобретение на територията на цялата страна или само в определена нейна част. Ще могат да се добавят също така разпоредби, свързани с това дали лицензията е изключителна или не. Когато лицензодателят предоставя изключителна лицензия, той няма право да преотстъпва същите права на други лица по време на действие на договора. В този случай той има право да използва изобретението, само ако това е изрично уговорено. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с индустриалната собственост се урежда и от следните документи:

* Чл. 29 от ЗДДФЛ

(1) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

1. с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

2. с 40 на сто за:

а) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;

б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;

в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

3. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

(2) В облагаемия доход по ал. 1 не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 за предходни данъчни години.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.