Project Description

Договор за текуща сметка

Урежда трайни отношения между две лица с множество насрещни задължения във времето

Въведение

Честа хипотеза в бизнеса е две лица да си дължат взаимно пари, тоест да са едновременно кредитор и длъжник един спрямо друг. Това важи с пълна сила за търговци, които са установили трайни отношения помежду си. В резултат на тези отношения те непрекъснато сключват помежду си сделки. Вместо това за всяка една сделка да се прави отделно плащане, да се изпращат покани за плащане, да се начисляват лихви, неустойки и други, много по-практично е тези страни да сключат помежду си договор за текуща сметка. Чрез него най-общо казано се води списък на задълженията на всяка една от страните и на определен период те се изчисляват и остава остатък в полза на едната страна, който трябва да бъде изплатен.

 • Този договор е известен още в практиката като Контокорентен договор.

Използвай Договор за текуща сметка, ако

 • Имаш бизнес партньори, с които поддържате трайни търговски отношения с множество насрещни задължения.
 • Искаш да уреждаш отношенията с твоите партньори по лесен и удобен начин без необходимост от чести плащания.

Важно

 • Ако страните не се договорят друго, приключването на сметката (изчислението на задълженията) се прави в края на календарната година. Няма пречка страните да се договорят приключването да се прави всеки месец, на тримесечие, по изрично искане на едната от тях или други.
 • Ако не е договорено друго, всяка от страните може да прекрати договора с едномесечно предизвестие и преди момента, определен за приключване на сметката.

Какво задължително се включва в Договор за текуща сметка

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на дължимите помежду им задължения.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание. Задължително е поне едната страна да бъде търговец.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с регулярното и правилно водене на сметката, както и със заплащането на остатъка след приключване на сметката.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност. Няма пречка да се сключи договор и за неопределен срок.

Допълнителни уговорки в Договор за текуща сметка

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани с това коя страна ще води сметката или например това задължение ще е и за двете страни. Ще можеш да уредиш и въпросите, свързани с олихвяване на отделните задължения. Не на последно място ще можеш да предвидиш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо

Темата за паричните задължения е изключително важна. Ето няколко документа, които ще гарантират твоята правна сигурност във връзка с това:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.