Project Description

Договор за влог

ДСпоразумение за пазене и връщане на вещи.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Договорът за влог е често срещано в практиката средство за взаимопомощ. Макар и по-честата асоциация да е във връзка с банкови влогове, различни движими вещи също са обект на подобни взаимоотношения. Така например хората с по-голям хамбар прибират в него реколтата на съседа си, прибираме колата си в гаража на приятел докато сме в чужбина и така нататък. Независимо от доверието и добрите отношения между хората, с оглед правната сигурност е добре да бъде подписан договор, който да защитава в еднаква степен интересите на страните.

Използвай Договор за влог, ако

 • Искаш да дадеш определена движима вещ за пазене на едно трето лице.
 • Получаваш дадена движима вещ със задължението да я пазиш и да я върнеш.

Важно

 • Договорът за влог е безвъзмезден, освен ако не бъде уговорено друго. С други думи лицето, което получава вещта за пазене няма право на възнаграждение, освен ако това не е изрично посочено в договора.
 • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на вложеното имущество, а не самото подписване на договора. Няма пречка то да бъде предадено и преди сключването на договора. Приета практика е обаче имуществото да се предава именно при подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка неустойките при неизпълнение и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.
 • Влогоприемателят няма право да използва получените вещи, освен ако това не е изрично договорено.

Какво задължително се включва в Договор за влог

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на вложеното имущество – сроковете и начините на тяхното предаване, респективно връщане. Ако бъде договорено възнаграждение, то следва да бъде изрично записано в договора.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на вложеното имущество и неговото връщане в уговорените срокове. Влогоприемателят следва да пази вещта, като осигури подходящо място и полага съответните грижи. Влогодателят пък следва да заплати разноските по запазването на вещта в случаите, когато не е уговорено възнаграждение. Ако такова е уговорено, то следва да бъде изплатено.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност. Съществен момент е възможността влогодателят да прекрати договора във всеки един момент, когато пожелае. Ако е било уговорено възнаграждение, то се дължи до момента на прекратяване. Няма пречка договорът да се сключи без определен срок. В този случай лицето, получило вещите може да го прекрати, като изпрати предизвестие за това до влогодателя.

Допълнителни уговорки в Договор за заем за послужване

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с евентуалните плодове от вещта. Например ако бъде предадено едно животно, което впоследствие роди, може да предвидиш кой ще стане собственик на малките животинки. Ще имаш възможност да добавиш и по-специфични права и задължения за страните. Не на последно място ще можеш да уговориш неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо

Правната сигурност в оборота с различни движими вещи се покрива и от други документи. Ето няколко:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.