Договор за влог

Споразумение за пазене и връщане на вещи
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

Договорът за влог е често срещано в практиката средство за взаимопомощ. Макар и по-честата асоциация да е във връзка с банкови влогове, различни движими вещи също са обект на подобни взаимоотношения. Така например хората с по-голям хамбар прибират в него реколтата на съседа си, прибираме колата си в гаража на приятел докато сме в чужбина и така нататък. Независимо от доверието и добрите отношения между хората, с оглед правната сигурност е добре да бъде подписан договор, който да защитава в еднаква степен интересите на страните.

Използвай Договор за влог, ако:

  • Искаш да дадеш определена движима вещ за пазене на едно трето лице.
  • Получаваш дадена движима вещ със задължението да я пазиш и да я върнеш.

Важно!

  • Договорът за влог е безвъзмезден, освен ако не бъде уговорено друго. С други думи лицето, което получава вещта за пазене няма право на възнаграждение, освен ако това не е изрично посочено в договора.
  • Началният момент на сключване на договора е моментът на предаване на вложеното имущество, а не самото подписване на договора. Няма пречка то да бъде предадено и преди сключването на договора. Приета практика е обаче имуществото да се предава именно при подписване на договора. Това има най-голямо значение във връзка неустойките при неизпълнение и в случаите, когато договорът е сключен за определен срок.
  • Влогоприемателят няма право да използва получените вещи, освен ако това не е изрично договорено.

Какво задължително се включва в Договор за влог:

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на вложеното имущество – сроковете и начините на тяхното предаване, респективно връщане. Ако бъде договорено възнаграждение, то следва да бъде изрично записано в договора.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на вложеното имущество и неговото връщане в уговорените срокове. Влогоприемателят следва да пази вещта, като осигури подходящо място и полага съответните грижи. Влогодателят пък следва да заплати разноските по запазването на вещта в случаите, когато не е уговорено възнаграждение. Ако такова е уговорено, то следва да бъде изплатено.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност. Съществен момент е възможността влогодателят да прекрати договора във всеки един момент, когато пожелае. Ако е било уговорено възнаграждение, то се дължи до момента на прекратяване. Няма пречка договорът да се сключи без определен срок. В този случай лицето, получило вещите може да го прекрати, като изпрати предизвестие за това до влогодателя.

Допълнителни уговорки в Договор за заем за послужване

В допълнение към основните клаузи, ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например с евентуалните плодове от вещта. Например ако бъде предадено едно животно, което впоследствие роди, може да предвидиш кой ще стане собственик на малките животинки. Ще имаш възможност да добавиш и по-специфични права и задължения за страните. Не на последно място ще можеш да уговориш неустойките в случай на неизпълнение и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност в оборота с различни движими вещи се покрива и от други документи. Ето няколко:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."