Project Description

Договор за залог

Класически способ за обезпечение на задължения.

Въведение

В практиката отношенията между граждани или фирми не винаги са толкова гладки, колкото ни се иска. Често се случва някои от задълженията да не бъдат изпълнявани. Поради тази причина при сключването на различни договори страните предприемат разнообразни действия с цел обезпечаване на техните вземания. Залогът е именно една от възможностите, които гарантират изпълнението на дадено задължение.

Използвай Договор за залог, ако

 • Искаш да имаш гаранция, в случай че твоят длъжник не изпълни своето задължение.
 • Искаш да предложиш на своя кредитор гаранция, че ще изпълниш задълженията, които си поел към него.

Важно

 • Имуществото, което е предмет на договора за залог следва да бъде предадено на кредитора. В противен случай договорът за залог няма да се счита за сключен.
 • Ако длъжникът не изпълни своето задължение, кредиторът единствено има право да пристъпи към принудително изпълнение. Тоест той може да иска от съдебен изпълнител да продаде заложеното имущество и от получената цена да се удовлетвори съобразно вземането си.
 • Лицето, което получава заложното имущество, няма право да го използва, освен с изричното съгласие на собственика на имуществото. Ако липсва такова, имуществото следва само да се съхранява.

Какво задължително се включва в Договор за залог на движимо имущество

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на заложното имущество – какво точно представлява имуществото и за обезпечението на какво задължение служи.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание. Когато и двете страни са търговци, трябва да се имат предвид разпоредбите на Търговския закон.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с предаването на заложеното имущество, неговото съхранение и връщане, след като задължението бъде изпълнение. Ако не бъде изпълнено, лицето, което е получило заложеното имущество, има право да иска то да бъде продадено на публична продан. С получената сума то може да се удовлетвори.

Допълнителни уговорки в Договор за залог

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със застраховането на заложеното имущество. Това цели обезщетение за собственика на вещта, ако тя бъде повредена или унищожена. Могат да се уговорят и възможността заложеното имущество да се предава на трети лица по време на действие на договора. Не на последно място ще можеш да предвидиш и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо

Темата за навременното изпълнение на задължения е изключително важна. Ето няколко документа, които ще гарантират твоята правна сигурност във връзка с това:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.