Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял

Създай си сигурност, че в определен бъдещ момент ще купиш/продадеш дружествен дял.

С договора за покупко-продажба на дружествени дялове се внасят изменения в съдружниците или разпределението на капитала в дадена фирма. Често обаче страните предпочитат да гарантират сключването на подобен договор чрез подписване на предварителен договор. Това внася сигурност в отношенията помежду им и гарантира до голяма степен, че ще бъде сключен окончателен договор.

Използвай Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял, ако:

  • Продаваш или ти предстои да продадеш собствените си дружествени дялове, но искаш да отложиш окончателното сключване на договора.
  • Купуваш или ти предстои да купиш дружествени дялове, но поради определени причини не искаш това да се случи веднага.
  • Искаш да си гарантираш сключването на окончателен договор за покупко-продажба на дружествени дялове.

Важно!

  • Този договор, за разлика от окончателния, се съставя в два екземпляра и не е необходимо да бъде нотариално заверен. Той обаче е необходимо да бъде в писмена форма.
  • В окончателния договор страните могат да уговорят и различни условия от тези, които са описани в предварителния.
  • Ако някоя от страните не пожелае да сключи окончателен договор, другата страна може да потърси правата си в съда. В този случай се отправя искане до съда с молба да бъде обявен предварителният договор за окончателен. След влизане в сила на съдебното решение отношенията между страните се уреждат така, както биха се уредили, ако бяха сключили окончателния договор. Едната страна ще дължи прехвърляне на дружествените дялове, а другата – заплащане на уговорената цена.

Какво задължително се включва в Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял

  • Основното, което страните уговарят, е това какви дружествени дялове се продават – от капитала на коя фирма са, техният брой и цената, която следва да бъде платена.
  • Страни по договора са съдружникът или едноличният собственик в дадена фирма, който продава своя дял от една страна и купувачът на дяла от друга. Купувачи могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на съдържанието на договора. От друга страна, купувачът може да бъде както лице, което също е съдружник в дадената фирма, така и лице, което не е съдружник. В последния случай то следва да подаде молба за приемане като съдружник, която трябва да бъде одобрена от Общото събрание на фирмата.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със сключване на окончателен договор. По-горе бяха разгледани хипотезите при доброволно, респективно принудително сключване на окончателния договор.

Допълнителни уговорки в Предварителен договор за покупко-продажба на дружествен дял

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с датата на сключване на окончателния договор, условия за сключването на окончателния договор и други подобни.

Още нещо?

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."