Споразумение за прекратяване на договор

Когато се налага поради непредвидени обстоятелства един договор да се прекрати по взаимно съгласие.
Цена: 10 лв.
Време: 2 мин.

При сключването на всеки един договор се определят и хипотезите на неговото прекратяване. Най-често са свързани с изпълнение или неизпълнение. Възникват обаче непредвидени обстоятелства, които налагат прекратяването на договора да се осъществи на един по-ранен етап, независимо от наличието или липсата на изпълнение. В тези ситуации страните могат да се споразумеят да прекратят съществуващия между тях договор по взаимно съгласие.

Използвай Споразумение за прекратяване на договор, ако:

  • Ти си страна по договор и до теб е изпратено предложение за прекратяване на договора, с което си съгласен.
  • Поради непредвидени обстоятелства се налага да прекратиш определен договор с насрещната страна.

Важно!

  • Прекратяването на договор по взаимно съгласие не означава, че страните просто прекратяват отношения помежду си, без да си дължат неустойки. Ако такива са предвидени в договора или в настоящото споразумение, те ще бъдат дължими, независимо от основанието за прекратяване на договора.
  • Препоръчително е споразумението за прекратяване на договор да бъде в писмена форма, за да улесни едно последващо доказване и да предотврати възникването на евентуални спорове.
  • Страните в споразумението за прекратяване трябва да са същите като в самия договор.

Допълнителна важна информация

Независимо от основанието, поради което се прекратява договорът, страните могат да уговорят кога именно ще бъде прекратен същият, съответно от кой момент ще влезе в сила споразумението. В допълнение, страните също ще могат да уговорят и клаузи, свързани с неизплатени задължения, неустойки или пък допълнителни задължения, свързани с прекратяването на договора.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с договорните отношения е от голямо значение. Ето няколко документа, които може би ще са ти полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."