Project Description

Заявление за прекратяване на трудов договор без предизвестие от служителя

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на служителя по някое от основанията, посочени в чл. 327, ал. 1 от КТ.

Българското трудово законодателство предоставя изключително широка закрила на работниците и служителите и част от тази закрила е правото на работника да прекрати дадено трудово правоотношение без предизвестие с едностранно изявление. Това право е уредено в чл. 327 от Кодекса на труда и се основава както на определено виновно поведение от страна на работодателя, така и на фактически промени, настъпили у работника.

Използвай Заявление за прекратяване на трудов договор без предизвестие, ако

  • Ти си работник или служител и твоят работодател не се държи коректно спрямо теб, като поведението му отговаря на някоя от хипотезите, изброени в чл.327 от Кодекса на труда.
  • Ти си работник или служител и поради определени предпоставки, свързани с теб, които се покриват с хипотезите, изброени в чл. 327 от КТ, ти се налага да напуснеш.

Важно

  • При прекратяване на трудовото правоотношение поради некоректно поведение на работодателя по чл. 327 ал. 1 точки 2, 3 и 3а от Кодекса на труда*, работодателят дължи възнаграждение на работника по реда на чл. 221 ал. 1 от КТ**.
  • При прекратяване на трудовото правоотношение поради факта, че работодателят е преустановил дейността си (чл. 327 ал. 1, т. 10 от КТ) и работникът не може да предаде заявлението, защото работодателят, негов представител или лицето, определено да получава кореспонденция не могат да бъдат намерени, тогава работникът може да подаде заявлението си в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя.

Допълнителна важна информация

Кодексът на труда не прави разлика между това какъв договор се прекратява – дали той е срочен или безсрочен. Единствената необходима предпоставка, за да възникне правото на работника или служителя да прекрати едностранно трудовия си договор без предизвестие, е наличието на някоя от изчерпателно изброените хипотези в чл. 327 ал. 1 от Кодекса на труда.

Заявлението на работника за прекратяване трябва да е в писмена форма и да бъде предявено на работодателя.

Още нещо?

Щом се интересуваш от темата за прекратяване на трудов договор, тогава следващите няколко документа може също да ти помогнат:

 

 

* Кодекс на труда

Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:

2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;

3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

3а. в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;

** Кодекс на труда

Чл. 221. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието – при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди – при срочно трудово правоотношение.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.