Project Description

Заявление за приемане на наследство по опис

За да се приеме наследство по опис, е необходимо изрично изявление на наследника.

Когато едно лице почине, то оставя след себе си определено имущество за своите наследници. В този момент за всеки наследник възниква правото да приеме или да откаже наследството. За да защити максимално интересите на наследниците на починалия, законът допуска приемане на наследството по опис. Предвиден е обаче специален ред за тези ситуации, като началото се поставя с настоящото заявление.

Използвай Заявление за приемане на наследство по опис, ако:

 • Не искаш да отговаряш за задълженията на наследодателя с цялото си имущество, а само до размера на това, което си получил като наследство.
 • Не си сигурен за обема от права и задължения да наследодателя и предпочиташ по-голяма сигурност, приемайки наследството по опис.
 • Искаш да възстановиш запазената си част от наследството спрямо лица, които не са наследници по закон.

 

Важно!

 

 • Заявлението за приемане на наследство по опис се депозира пред районния съд, в чийто район се намира населеното място, в което наследодателят е починал.
 • Наследникът има срок от 3 месеца от смъртта на наследодателя да заяви, че иска да приеме наследството по опис. Този срок може да бъде удължен, ако заявителят е разбрал по-късно за смъртта. Това се декларира с приложена декларация към заявлението.
 • Недееспособните приемат наследство задължително по опис съгласно закона. Недееспособни са непълнолетните, както и пълнолетните, които са поставени под пълно запрещение.
 • Приелият по наследство е длъжен да не отчуждава (продава дарява и т.н.) вещите, които е придобил по наследство. Срокът, в който следва да се спазва забраната е 3 години за движимите вещи и 5 години за недвижимите вещи. Разбира се, ако всички задължения на наследодателя са изпълнени, тази забрана отпада и преди изтичането на срока. Тази забрана може да отпадне и с разрешение на съда в случаите, когато отчуждаването е необходимо, за да се набавят средства за изпълнение на задълженията.

Допълнителна важна информация

Наследството представлява съвкупност от права и задължения. С други думи, приемайки го, наследникът получава не само облагите, но и задълженията, които наследодателят е имал приживе. Така наследникът се превръща в длъжник на лицата, които са имали определени вземания спрямо наследодателя. Поради това са възможни две хипотези на приемане – приемане на цялото наследство или приемане по опис. Основната разлика между двете е свързана със задълженията, които възникват за приелия цялото наследство и приелия по опис. Когато се приеме по опис, наследникът се задължава само до размера на полученото наследство. При приемане на цялото наследство наследникът се задължава с цялото свое имущество, съществувало и до момента на смъртта на наследодателя. С други думи, ако наследодателят е имал задължение в размер на 100 хиляди лева спрямо друго лице, но е оставил като наследство само един апартамент на стойност 20 хиляди лева, тогава приелият цялото наследство ще трябва да доплати 80 хиляди лева от своето лично имущество. Приелият по опис ще може да плати само цената на апартамента в размер на 20 хиляди лева и с това да се смята, че е изпълнил дълга си.

При подаване на заявлението наследникът трябва да опише всички движими и недвижими вещи, които са му известни, че са принадлежали на наследодателя. В противен случай той губи облагата от приемане на наследството по опис.

Още нещо?

Доколкото се интересуваш от въпроси, свързани с права и задължения при наследяване, следващите няколко документа може би също ще ти бъдат полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.