Адв. Никола Пенчев

Адвокат с опит в областта на корпоративното право, включително и в областта на промените в търговски дружества. Работи, също така, в сферата на интелектуалната собственост и правните проблеми в интернет.

Правомощия на работодателите при обявено извънредно положение

С приетия Закон за мерките по време на извънредното положение народните представители, стремейки се да ограничат разпространението на COVID-19, както и да облекчат тежестта, която приетите мерки оказват на бизнеса, приеха и някои важни изменения в Кодекса на труда. Те могат да бъдат разделени в три основни части:

  1. Възлагане на работа от разстояние и дистанционна работа;
  2. Преустановяване на работата;
  3. Ползване на платен и неплатен отпуск през време на извънредно положение

Възлагане на работа от разстояние и дистанционна работа

Съгласно новоприетия чл. 120б от Кодекса на труда, при обявено извънредно положение работодателят има право да възложи на служителите в предприятието да извършват временно надомна работа или работа от разстояние. 

Това се извършва със заповед, която може да касае както всички работници, така и конкретни такива. В заповедта е важно да се уточни новата месторабота на работниците. Всички други условия по договора остават непроменени.

Като местонахождение на работното място би могло да се опише просто просто “дома на служителя”. Законът посочва, че надомна работа може да бъде възложена единствено временно, но липсва конкретика относно допустимите срокове. Предвид факта че тази възможност за работодателя е обвързана с обявяването на извънредно положение, то, преди да има яснота по въпроса, можем да приемем, че срокът на заповедта трябва да бъде съобразен с този на извънредното положение.

Преустановяване на работата при извънредно положение

Законът предвижда две хипотези на преустановяване на работата в предприятието при обявяване на извънредно положение:

  1. Преустановяване на работата по инициатива на работодателя;
  2. Преустановяване на работата, наложено от държавен орган

В началната редакция на законопроекта беше предвидена разлика в двете хипотези по отношение на възнаграждението на служителите през времето, в което работата е спряна. На второ четене на закона тази промяна е отпаднала. Сега, без значение по чия инициатива работата се преустановява, работниците имат правото да получат своето пълно възнаграждение.

Друга възможност за работодателя е да установи непълно работно време за цялото си предприятие или пък само за част от него. В този случай възнаграждението би следвало да се определи пропорционално на отработените часове.

Правила за ползване на отпуск по време на извънредно положение

Много интересна промяна настъпи в законопроекта между приемането му на първо и второ четене. В първия вариант на закона беше предвидено, че работодателят има право да предостави на своите служители задължително ползване на платен отпуск, а при неговото изтичане, и на неплатен такъв.

В обнародвания закон работодателят губи правото да предоставя неплатен отпуск, но запазва правото да предоставя задължително ползване на платен такъв, дори и в случаите, в които съответният служител не е придобил 8 месеца стаж.

Ползването на отпуска, което по принцип се документира с молба от служителя, в тази ситуация трябва да бъде установено със заповед на работодателя, която, разбира се, да бъде сведена до знанието на всички служители.

Предвидени са и доста хипотези, в които работодателят е длъжен да уважава молби на свои служители, които са поискали ползването на платен или неплатен отпуск.

В закона е допуснато противоречие по отношение на предоставянето на платен годишен отпуск. В чл. 7, ал. 2 от закона се предвижда, че “Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.” По-късно в преходните разпоредби, в Кодекса на труда се предвижда предоставяне за ползване на целия отпуск.

Последици и възможности за работодателите

С приетите мерки върху работодателите се стоварва сериозна икономическа тежест. Предвидената възможност за преустановяване на работата и едновременно с това запазване на задължението за изплащане на брутния размер на трудовите възнаграждения, може да създаде затруднения за много фирми. Още по-голям е рискът, когато работата бъде спряна със заповед на държавен орган, в който случай съответният работодател няма друг избор освен да продължи да плаща възнаграждение, без реално да има работа.

Вратичка за работодателите остава възможността за прекратяване на трудовите договори на служителите на основание чл. 328 от Кодекса на труда. Всеки работодател има право да отправи 1-месечно предизвестие за прекратяване на договора на свой служител при следните хипотези:

  1. при закриване на предприятието;
  2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
  3. при намаляване на обема на работата;
  4. при спиране на работа за повече от 15 работни дни

В Закона за извънредното положение не е предвидена дерогация на тези разпоредби, от което следва, че те остават в сила. Важно е обаче да не се забравя, че в случаите на намаляване на работата, съкращаване на щата или закриване на част от предприятието има определени категории служители (майки с деца, трудоустроени служители, работници, ползващи отпуск и други), чиито трудови договори могат да бъдат прекратени единствено след изрично разрешение на Инспекция по труда. Това не важни за случаите на закриване на цялото предприятие и спиране на работата за повече от 3 седмици.