Project Description

Договор за продажба на право върху изобретение или полезен модел

Индустриалната собственост (права върху патенти за изобретения, полезни модели, търговски марки и др. подобни) се ползва с широка закрила от законодателството на Република България. Тази закрила включва и възможността притежателя на правата да се разпореджда с тях по свое усмотрение. Това означава, че той може да ги продаде на когото сметне за добре и при каквито условия договори. Важно е обаче отношенията между продавача и купувача да бъдат правно гарантирани с договор, който да описва подробно правата и задълженията на всяка една от страните.

Използвай Договор за продажба на патент или полезен модел, ако:

 • Искаш да придобиеш права върху определено изобретение или полезен модел.
 • Искаш да продадеш правата, които ти притежаваш върху определено изобретение или полезен модел.

Важно!

 • Основната разлика между изобретение и полезен модел се изразява предимно в по-ниските изисквания, които са поставени към полезните модели, по-ниските такси за регистрацията им и по-кратките срокове на закрила.
 • Договорът за продажба на патент трябва да бъде вписан в Държавния регистър към Патентно ведомство, след като бъде сключен. Таксата, която се заплаща за вписване, е в размер на 80 лева.
 • Договорът за продажба на патент трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр се прилага към заявлението за вписване в регистъра.
 • С договора за продажба на патент могат да се прехвърлят права както върху вече патентовани изобретения или полезни модели, така и върху такива, които са в процес на патентоване/регистрация.

Какво задължително се включва в Договор за продажба на  патент или полезен модел

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на прехвърляното изобретение или полезен модел – неговият вид, съответно цената, която следва да се изплати.
 • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
 • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърлянето на правата и заплащането на цената в съответствие с направените в договора уговорки.

Допълнителни уговорки в Договор за продажба на патент или полезен модел

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със задължението за вписване на сключения договор в Държавния регистър – коя страна ще следва да го извърши. Ще можеш и да гарантираш сигурността в отношенията между страните по договора като включиш разпоредби във връзка с наличието на права на други лица върху изобретението или полезния модел. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с индустриалната собственост се урежда и от следните документи:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.