Договор за продажба на право върху изобретение или полезен модел

Цена: 10 лв.
Време: 10 мин.

Индустриалната собственост (права върху патенти за изобретения, полезни модели, търговски марки и др. подобни) се ползва с широка закрила от законодателството на Република България. Тази закрила включва и възможността притежателя на правата да се разпореджда с тях по свое усмотрение. Това означава, че той може да ги продаде на когото сметне за добре и при каквито условия договори. Важно е обаче отношенията между продавача и купувача да бъдат правно гарантирани с договор, който да описва подробно правата и задълженията на всяка една от страните.

Използвай Договор за продажба на патент или полезен модел, ако:

  • Искаш да придобиеш права върху определено изобретение или полезен модел.
  • Искаш да продадеш правата, които ти притежаваш върху определено изобретение или полезен модел.

Важно!

  • Основната разлика между изобретение и полезен модел се изразява предимно в по-ниските изисквания, които са поставени към полезните модели, по-ниските такси за регистрацията им и по-кратките срокове на закрила.
  • Договорът за продажба на патент трябва да бъде вписан в Държавния регистър към Патентно ведомство, след като бъде сключен. Таксата, която се заплаща за вписване, е в размер на 80 лева.
  • Договорът за продажба на патент трябва да бъде в писмена форма, като един екземпляр се прилага към заявлението за вписване в регистъра.
  • С договора за продажба на патент могат да се прехвърлят права както върху вече патентовани изобретения или полезни модели, така и върху такива, които са в процес на патентоване/регистрация.

Какво задължително се включва в Договор за продажба на  патент или полезен модел

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на прехвърляното изобретение или полезен модел – неговият вид, съответно цената, която следва да се изплати.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани с прехвърлянето на правата и заплащането на цената в съответствие с направените в договора уговорки.

Допълнителни уговорки в Договор за продажба на патент или полезен модел

В допълнение към основните клаузи ще имаш възможност да добавиш уговорки, свързани например със задължението за вписване на сключения договор в Държавния регистър – коя страна ще следва да го извърши. Ще можеш и да гарантираш сигурността в отношенията между страните по договора като включиш разпоредби във връзка с наличието на права на други лица върху изобретението или полезния модел. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с индустриалната собственост се урежда и от следните документи:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."