Договор за замяна (бартер) на стоки

Внася правна сигурност в оборота при размяна на различни стоки.
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

В съвременните бизнес отношения освен традиционната покупко-продажба на стоки, често срещана сделка е тази на размяна на стоки. Чрез нея две страни се договарят взаимно да си прехвърлят собствеността върху определени вещи. Обикновено обаче част от договорките между страните изобщо не се правят или страните ги пренебрегват по свое желание, което впоследствие води до редица спорове.

Използвай Договор за замяна (бартер) на стоки, ако:

  • Искаш да размениш една своя вещ за чужда.
  • Не искаш да възникват спорове във връзка с един сключен от теб договор.

Важно!

  • Особен момент в договора за замяна на стоки е приемането на стоките и тяхното преглеждане. Затова е добре да бъде изготвен приемо-предавателен протокол, в който страните да опишат резултатите от приемането.
  • Страните е добре да уговорят последиците, в случай че при проверката на стоките бъдат констатирани разминавания във връзка с уговорените в договора условия. Най-често срещаните опции в тази ситуация са стоките да бъдат заменени или да се иска парично обезщетение.

Какво задължително се включва в Договора за замяна(бартер) на стоки

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на заменяните стоки – техният вид, сроковете и начините на тяхното доставяне.
  • Страни по договора могат да бъдат както хора, така и фирми, като това не се отразява по никакъв начин на неговото съдържание.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със замяната и доставянето на уговорените стоки в уговорените срокове.
  • Срокът за доставка на стоките се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност.

Допълнителни уговорки в Договор за замяна (бартер) на стоки

В допълнение към основаните клаузи ще имаш възможност да добавиш допълнителни уговорки, свързани например с последиците при несъответствие на стоките с уговореното в договора. Ще имаш възможност също така да добавиш възможност за доплащане на определена парична сума в случай на несъответствие на стоките помежду им в парично отношение. Не на последно място ще можеш да предвидиш неустойка в случай на неизпълнение на договора и клаузи за разрешаване на евентуално възникнали съдебни спорове.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с оборота на различни стоки е изключително важна и вероятно следващите няколко документа също ще ти бъдат полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."