Трудов договор с условие за стажуване

Договор с лице до 29-годишна възраст без трудов или професионален опит, но с придобита квалификация или специалност
Този документ още не е готов. Остави имейл по-долу и получи известие, когато е наличен. 

Въведение

В последните години стажуването като форма, съчетаващо трудова дейност и обучение, стана изключително популярно. Поради тази причина през 2014 година в Кодекса на труда беше въведен и един нов вид договор – трудов договор с условие за стажуване. Той по своята същност е един стандартен трудов договор и поради това трябва да отговаря на всички други изисквания на закона, но разкрива и няколко специфични елемента, свързани най-вече със стажанта.

Използвай Трудов договор с условие за стажуване, ако:

  • Ти си работодател и искаш да наемеш стажант в твоята фирма.
  • Ти си се дипломирал наскоро и искаш да придобиеш практически опит по своята специалност.

Важно!

  • Стажантът трябва да има завършено средно или висше образувание и да бъде без трудов стаж или професионален опит по придобитата от него професия или специалност. Той трябва да е на възраст до 29 години и договорът да бъде свързан с придобитата от него професия или специалност.
  • При сключването на договора се определя лице, което да обучава стажанта. Това може да бъде работодателят или наставник, определен от него. За наставник може да бъде назначено лице от фирмата на работодателя. То трябва да притежава квалификация по същата или сходна професия, по която ще се провежда стажуването, и не по-малко от три години трудов стаж или професионален опит по тази професия.
  • Трудов договор за стажуване с едно и също лице за една и съща специалност може да се сключва само веднъж.
  • В 14-дневен срок от прекратяването на договора работодателят издава на стажанта препоръка, удостоверяваща резултатите от обучението, която да му послужи при кандидатстване за работа при друг работодател.

Какво задължително се включва в Трудов договор с условие за стажуване

  • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на уговаряната работа – каква работа и къде ще бъде изпълнявана, работното време, през което тя ще бъде изпълнявана, начинът и формата, чрез които се усвояват практическите умения в процеса на изпълнение на трудовите задължения, името и длъжността на наставника,както и възнаграждението, което се дължи.
  • Страни по договора са работодателят от една страна и стажантът от друга. По-горе вече стана дума на какви изисквания трябва да отговаря стажантът.
  • Правата и задълженията на страните са свързани със спазване на установените от работодателя правила на трудова дисциплина и извършване на определената в договора работа от страна на стажанта. Работодателят пък следва да предоставя необходимите условия за труд и да заплаща уговореното възнаграждение в съответните срокове.
  • Срокът на договора се уговаря свободно от страните в рамките на позволеното от закона. За този вид договори се изисква те да бъдат с продължителност минимум 6 месеца и максимум 12 месеца.

Още нещо?

Отношенията във връзка с наемането и предоставянето на труд са изключително чувствителни и следва да бъдат правно подсигурени. Тези няколко документа може също да са ти полезни:

bgonair-logo-white "Модернизира се светът на юристите."
pravatami-logo-white "Разходите по регистрация на фирма в страната далеч не са толкова големи."
"Посланик на правото."
"Супер адвокати, подкрепени със съвременна технология."