Project Description

Заповед за уволнение поради съкращаване на щата

Прекратяване на трудов договор при закриване на длъжност от щата или намаляване на бройката служители, изпълняващи длъжността

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Съкращаването на щата е едно от най-честите основания за прекратяване на трудови правоотношния. Това е така поради две причини. От една страна, защото е трудно по съдебен ред да се оспори реалната необходимост от съкращаване на щата (това е изцяло преценка на работодателя). От друга страна няма необходимост от наличието на виновно поведение от страна на работника. За да бъде законосъобразно прекратяването на трудовото отношение обаче, е необходимо да бъдат спазени определени законови разпоредби.

Използвай Заповед за уволнение поради съкращаване на щата, ако

  • Искаш да закриеш определена длъжност в своя бизнес и да прекратиш трудовото правоотношение с всички служители на нея.
  • Намаляваш щатните бройки на определена длъжност, за да прекратиш трудовото правоотношение с някои от служителите, които я изпълняват.

Важно

  • Прекратяването на трудово правоотношение поради съкращаване на щата става чрез предизвестие, съгласно уговореното в трудовия договор. Ако сроковете на предизвестието не се спазят, се дължи обезщетение.
  • При прекратяване на трудовото отношение се дължи и обезщетение на работника. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.
  • Съкращаването на щата трябва да бъде реално, а не фиктивно. С други думи длъжността действително трябва да бъде закрита и такава трудова функция да не се осъществява, а не само да се смени името на длъжността. Например съкращава се „специалист маркетинг“, а се създава нова щатна бройка „експерт продажби”. В този случай съкращението е фиктивно и може да бъде атакувано по съдебен ред.

Допълнителна важна информация

Кодексът на труда цели да защитава еднакво както интересите на работодателите, така и интересите на работниците. Така в случаите когато се съкращават няколко щатни бройки на дадена длъжност (например съкращават се двама от общо петимата шофьори), работодателят има право на подбор. С това право работодателят може да избере кои точно работници да съкрати с оглед интересите на бизнеса. С Тълкувателно решение № 3/2011 г. на ОСГК на ВКС обаче се направи едно преразглеждане на материята и макар все още в Кодекса на труда да пише “право на подбор”, в практиката се говори за “задължение за подбор”. С други думи работодателят следва да предприеме няколко последователни действия преди реално да прекрати дадено правоотношение. Трябва ясно да бъдат обособени критериите, по които ще се извърши подборът и да се събере информация за служителите, между които ще бъде извършен подборът. На следващо място трябва да бъде протоколиран самият подбор, за да послужи като доказателство при евентуален съдебен спор. Ако това не бъде спазено, уволненият слжител може да потърси правата си в съда.

Още нещо

Прекратяването на трудови правоотношения е изключително деликатна материя и със сигурност всички действия, свързани с нея трябва да бъдат законосъобразни. Не пропускай:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.