Project Description

Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя

Задължителна стъпка при желание на служителя да прекрати трудовото си правоотношение.

Българското законодателство дава широка закрила на работниците и служителите в бизнеса, като им осигурява адекватна възможност да прекратят трудовото си правоотношение във всеки един момент. Това може да стане както с предизвестие, така и без предизвестие. Във всеки случай обаче е необходимо изявление от страна на служителя до работодателя за желанието си да прекрати трудовото правоотношение.

Използвай Предизвестие за прекратяване на трудов договор от служителя, ако:

 • Искаш да напуснеш сегашната си работа, като изпратиш до работодателя си дължимото предизвестие за това.
 • Искаш незабавно да напуснеш сегашната си работа, без да спазваш клаузата за изпращане на предизвестие.

Важно!

 • Всеки трудов договор може да бъде прекратен с предизвестие. Срокът на предизвестие при безсрочен трудов договор може да е минимум 30 дни и максимум 3 месеца. Неговата точна продължителност зависи от договореното между страните. Срокът на предизвестие при срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока от договора.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие се изпраща уведомление до работодателя. В този случай се дължи обезщетение на работодателя в размер на брутното трудово възнаграждение (без удръжките) за неспазения срок на предизвестието.
 • Заявлението на работника за прекратяване трябва да е в писмена форма и да бъде предявено на работодателя.
 • В чл. 327 от Кодекса на труда са уредени определени предпоставки, при които служителят може да прекрати едностранно трудовото си правоотношение без предизвестие и да не дължи обезщетение на работодателя.*

Още нещо?

Щом се интересуваш от темата за прекратяване на трудов договор, тогава следващите няколко документа може също да ти помогнат:

* Кодекс на труда

Чл. 327. (1) Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато:

1. не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи;

2. работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по този кодекс или по общественото осигуряване;

3. работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

3а. в резултат на извършена промяна по чл. 123, ал. 1 и чл. 123а, ал. 1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;

4. преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;

5. (отм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

6. продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;

7. работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време;

7а. работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа.

8. е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;

9. постъпва на държавна служба;

10. работодателят преустанови дейността си;

11. работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.