Project Description

Пълномощно за представителство пред съд

Чрез него едно лице може да представлява друго пред един или повече съдилища във връзка с едно или повече дела.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Съгласно българското законодателство всеки дееспособен гражданин (навършил 18-годишна възраст) може са извършва лично действия по отстояване на правата си в съда. Въпреки това, по-често срещаната хипотеза е всяко лице да упълномощи някой с повече знания и опит. В тези случаи е добре пълномощното да бъде точно и ясно съставено, за да не се стига до възникване до спорове и конфликти.

Използвай Пълномощно за представителство пред съд, ако:

  • Искаш някой друг със знания и опит да те представлява пред съд, в случаите когато това е необходимо.
  • Нямаш възможност лично да се явиш в съд, когато си призован за това.

Важно!

  • Законът поставя ограничение на лицата, които могат да отстояват чужди права пред съд. Това са адвокатите; родителите, децата или съпругът на упълномощителя; юрисконсултите или други служители с юридическо образование в съответната фирма.
  • Законът* регламентира в кои случаи е допустимо пълномощното да бъде общо и кога е необходимо изрично пълномощно. В изричното пълномощно се посочва по кое дело ще бъде представлявано лицето, както и какви точно права ще притежава пълномощникът.
  • Желателно е пълномощното да бъде обвързано с определен срок на действие, за да се избегнат злоупотреби. Ако не бъде изрично посочен срок на пълномощното, то се смята за сключено за неопределен период от време.

Допълнителна важна информация

Подписването на пълномощно не лишава от права упълномощителя. Той може да извършва всички описани в пълномощното действия самостоятелно. Пълномощното дава определен кръг от права на дадено лице, което може да ги упражнява наравно с упълномощителя.

Още нещо?

Правната сигурност във връзка с упълномощаването се покрива и от следните няколко документа:

*Граждански процесуален кодекс

Чл. 34. (1) Общото пълномощие дава право за извършване на всички съдопроизводствени действия, включително получаване на депозирани разноски и преупълномощаване.

(2) За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно.

(3) За сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото, е необходимо изрично пълномощно.

(4) Пълномощното има сила до завършването на делото във всички инстанции, ако не е уговорено друго.

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
  • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

  • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

  • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

  • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
  • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.