Фирмени промени Смяна на управител на фирма

Адв. Никола Пенчев

Адвокат с опит в областта на корпоративното право, включително и в областта на промените в търговски дружества. Работи, също така, в сферата на интелектуалната собственост и правните проблеми в интернет.

Смяна на управител на фирма

Управителят е най-важното лице в едно търговско дружество. Той взима всекидневните решения за дейността на фирмата, представлява я пред трети лица, сключва и прекратява договори със служители и партньори. Само най-важните решения във фирмата са оставени на общото събрание или нейния собственик. Всички останали са в правомощията на управителя. Той, разбира се, се контролира от съдружниците, които го назначават и освобождават. Във властта на съдружниците е по всяко време да извършат и смяна на управителя на фирмата. Всяка фирма трябва да има управител във всеки един момент. Това означава, че, ако съдружниците искат да освободят управителя от неговата длъжност, те трябва да назначат нов управител, който да заеме поста. Изключение от това правило е ситуацията, в която във фирмата има множество управители и един от тях се освобождава от длъжност. Тогава може и просто да се вземе решение за промяна на структурата на управление и намаляване на бройката на управителите.

Как се извършва смяна на управителя?

Смяната на управител се състои в две стъпки, които се извършват едновременно, но до голяма степен независимо една от друга:

  1. Освобождаване на стария управител;
  2. Назначаване на нов управител

И за двете стъпки е необходимо да бъде взето решение от общото събрание на съдружниците в ООД или на едноличния собственик на капитала в ЕООД. Тези решения се вземат наведнъж – на едно заседание на общото събрание или с един акт на собственика. Решенията се обективира в протокол. Чл. 137 от Търговския закон предвижда, че това решение подлежи на нотариална заверка, освен ако в дружествения договор или учредителния акт на фирмата не е предвидено друго. Всъщност на нотариална заверка подлежи единствено решението за назначаване на нов управител. Освобождаването на стария управител от длъжност не се заверява нотариално. По друг начин стои въпросът, ако той се освобождав от отговорност за дейността си по управление на дружеството. Този тип решение е различен от освобождаването от длъжност.

Важна предпоставка за назначаването на нов управител на фирмата е новият управител да бъде съгласен да заема тази длъжност в дружеството. Той декларира това със специален документ, който също се заверява нотариално. В този документ управителят полага и образец от своя подпис. Той се представя в Търговския регистър по партидата на дружеството. Смисълът на този акт е образецът от подписа на управителя да бъде публичен. По този начин трети лица могат да проверяват автентичността на подписа на управителя на други документи, свързани с дейността на фирмата.

Вписване на промяната в Търговски регистър

Данните за структурата на управление и управителя на една фирма се вписват по партидата на търговското дружество в Търговския регистър. Поради това и смяната на управителя става факт за трети лица не в момента на вземане на решението за смяна, а чак след вписването в регистъра. Докато промяната не бъде вписана, всички клиенти и контрагенти на фирмата следва да считат, че нейн управител е лицето, което е посочено по партидата на дружеството.

Вписването на промяната може да бъде извършено на място в офис на Агенция по вписванията, но много по-добър вариант е да се направи онлайн директно чрез електронните услуги на Търговския регистър. В този случай се спестява време от физическо носене на документи, а също така и таксата за вписването е двойно по-ниска. Таксата при подаване на документи на хартия е 30 лева, докато при подаване на електронни документи същата е 15 лева. Плащане може да се направи предварително по банков път и да се удостовери с представяне на платежно нарежда за заплатена сума по съответната сметка на Търговския регистър. Друг вариант за плащането е то да се извърши в момента на подаване на документите – чрез използване на системата на epay.bg за електронни плащания при подаване на документите онлайн или с дебитна или кредитна карта на POS терминал в офис на Агенция по вписванията.

Документи за смяна на управител

За вписване на промяната се подава заявление по образец на Агенция по вписванията А4 за промяна на вписани обстоятелства по партидата на търговско дружество с ограничена отговорност – ООД и ЕООД. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Решение на общото събрание на съдружниците в ООД или на едноличния собственик на капитала в ЕООД за освобождаване на стар управител и назначаване на нов, при необходимост с нотариална заверка;
  2. Нотариално заверено съгласие на управителя за заема на тази длъжност, заедно с образец от неговия подпис;
  3. Декларация по образец за отсъствието на законови пречки новият управител да заема тази длъжност;
  4. Декларация по образец по чл. 13 от Закона за Търговския регистър за истинност на обстоятелствата, подписана от подателя на заявлението;
  5. Платежно нареждане, удостоверяващо заплащането на държавна такса за вписването, освен ако същата не се заплаща при подаване на документите;
  6. Пълномощно, когато документите се подават от пълномощник

В случай че заявлението, заедно с приложените към него документи се подава не от управителя на фирмата, а от трето лице, това лице трябва да бъде упълномощено с пълномощно. Ако пълномощникът не е адвокат, този документ също се заверява нотариално. Самото заявление А4 трябва да бъде подадено в Търговския регистър от новия управител на дружеството.

Вписване на промяната в Търговския регистър

Разглеждането на заявлението и вписването на промяната би трябвало да отнеме не повече от една седмица, но често в Търговския регистър има забавяне и вписването може да отнеме повече време. Преди отразяването на промяната се извършва проверка на подадените документи от длъжностно лице в Агенция по вписванията. Ако в хода на проверката се установи неточност или грешка в документите, които подлежат на поправка на заявителя се предоставят указания за корекция. Ако обаче грешката не подлежи на поправка, се постановява отказ от вписването. В този случай трябва да бъдат подадени документи наново и да се заплати нова държавна такса.

След като промяната бъде вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър смятаната на управителя е факт. От този момент той може да представлява фирмата в отношенията й с трети лица, а досегашният управител изгубва това си правомощие.

Държавни и нотариални такси

Държавната такса за вписване на промяната е 15 лв. пр подаване на документите с електронен подпис и 30 лв. – при подаване на документи на място. Освен тази такса трябва да се предвидят и нотариални такси. Заверката на подпис на новия управител е на цена от 6 лева, а заверката на протокола за неговото назначаване зависи от броя на подписите, но излиза ориентировъчно около 30 лева.

Ще ти помогнем да смениш управителя на твоята фирма

Свържи се с нас

На скоро аз промених ЕООД на моята фирма в ООД. Не съм излязъл и минутка извън офиса си! Онлайн обслужването е бързо, коректно и компетентно. Препоръчвам го на всички, които си ценят времето!

Жан Павлов, управител на Ви Ар Фюжън ООД

Професионално и бързо обслужване. Повярвайте ще си спестите много време и нерви.

Георги Йовчев, управител на Кей маркс ЕООД

Искам да препоръчам юристите, които работят тук. Възползвахме се от техните услуги на няколко пъти и съм изключително доволен бързи коректни и отзивчиви. Препоръчваме! Продължаваме да работим заедно.

Николай Трайков, управител на Трайков Медиа Груп

Изключително лесна, бърза и ефективна комуникация, а услугите заслужават 100% доверие. Чудесно е да се работи с професионалисти!

Диляна Георгиева, управител на Тийкет

Чудесно и бързо обслужване с отношение и разбиране към клиента.

Елена Деянова, управител на Каше Моше

Смених адреса на фирмата ми с Advokatami.bg. Стана евтино и бързо и изобщо не се наложи да ходя по институции.

Петър Рафаилов, управител на Проджект Витае ЕООД

Консултирате се по телефона за въпроса който ви интересува.Всичко става дистанционно, няма нужда да ходите по офиси.

Мая Николаева, управител на Супернет ЕООД

Препоръчвам на всеки предприемач. Бърза, достъпна и професионална услуга, която улеснява максимално всеки бизнес. Ако не Ви се занимава с опашки и бюрокрация, Advokatami e за Вас.

Дарина Ангелова, управител на “Одасес” ЕООД

Работи се много лесно с Advokatami и бих го препоръчал на приятел, защото дава уникални възможности. Лесна работа. Ако трябва да го опиша с една дума: прекрасно.

Крум Петков, основател на CROPS.BG

Чрез Advokatami.bg, регистрацията на фирма и всякакви нужни промени са неусетни. Без купища документи, без загуба на време. Бързо и професионално обслужване.

Нели Славова, основател на Щифт Ферлаг ЕООД

Удобно, лесно и бързо. Коректно и професионално обслужване, подробно описание на всяка стъпка.

Милен Димитров, Нова Биомедика ЕООД