Project Description

Заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност

Удържане на средства от възнаграждението на служителя при причинени от страна на последния вреди на работодателя.

Въведение

Когато един служител неумишлено причини вреди на твоя бизнес, ти като работодател имаш право да наложиш така наречената ограничена имуществена отговорност. Това е основният вид отговорност и на практика най-често прилаганият. В закона е обстойно е описан начинът за налагане на този вид отговорност. В случаите, когато той не е спазен, издадените актове ще бъдат незаконосъобразни и работодателят няма да може ефективно да накаже провинилият се служител.

Използвай Заповед за налагане на ограничена имуществена отговорност, ако

 • Служител е нанесъл вреди на твоя бизнес.
 • Искаш да направиш удръжки от заплатата на служител, който е нанесъл вреди на бизнеса.

Важно

 • Заповедта за налагане на ограничена имуществена отговорност се издава въз основа на протокол за установени вреди. Вредите трябва да са реално настъпили и да бъде установен техният вид и размер.
 • Заповедта следва да бъде издадена в строго определени срокове. В общия случай заповедта следва да бъде издадена в рамките на 1 месец от откриването на вредата, но не повече от 1 година от причиняването. Ако вредата е причинена от служител на ръководна длъжност, сроковете са респективно 3 месеца и 5 години.
 • Заповедта може да бъде оспорена от провинилия се служител в рамките на 1 месец от нейното издаване. В тези случаи работодателят може да потърси правата си по съдебен ред.
 • С тази заповед се цели обезщетение само на така наречените претърпени загуби – имуществото, с което се е обеднил работодалят. Това са например повредената техника, плащания, които е трябвало да направи във вид на глоби и обезщетения и други. Не се обезщетяват пропуснатите ползи. Това са т.нар нереализирани възможности като например неявяване на изложение, където да се продаде стоката, невъзможност да се произведе стоката заради счупена машина и така нататък.
 • Ограничената имуществена отговорност представлява обезщетяване на работодателя за вреди, които са причинени поради небрежност (поради немарливост, недоглеждане и др.). Ако вредите са причинени умишлено, се налага пълна имуществена отговорност.
 • За да се наложи имуществена отговорност на служителя, е необходимо да бъде установена причинно-следствена връзка между действията на служителя и причинената вреда. Например ако служителят е забравил компютъра включен, имало е буря и той е изгорял поради токов удар, не бихме могли да говорим за връзка между двете неща. Ако обаче служителят е изключил компютъра директно от контакта, в резултат на което се е получил токов удар и компютърът е изгорял, тогава той ще трябва да обезщети работодателя.

Допълнителна важна информация

Основна характеристика на този вид отговорност е именно ограниченият ѝ размер. Той зависи от заеманата от работника длъжност. Ако той е така да се каже основен работник, то максималният размер на обезщетението е размерът на неговото месечно възнаграждение. Например ако работникът има възнаграждение в размер на 700 лева и е причинил вреда за 300 лева, то той ще трябва да обезщети работодателя с 300 лева. Ако обаче той е причинил вреда за 1500 лева, той ще трябва да обезщети работодателя само със 700 лева или с една месечна заплата.

Ако провинилият се служител е на ръководна длъжност – директор, управител, началник и т.н., то максималният размер на неговата отговорност е трикратното месечно възнаграждение. Тук има важна специфика и за всеки конкретен случай трябва да се преценява според обстоятелствата за вида причинена вреда. Така например ако той е повредил компютъра си докато е работил на него поради небрежност, той ще отговаря като основен работник до размера на месечното си възнаграждение. Само когато вредата е настъпила във връзка с ръководните му функции, той ще отговаря до трикратния размер.

Когато провинилият се служител заема отчетническа длъжност, т.е. той събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, той също дължи обезщетение до размера на трикратното си месечно възнаграждение. Едва когато става дума за липси, обезщетението е в пълен размер, заедно със законните лихви.

Още нещо

Законосъобразните актове на един работодател са от изключително значение. Ето няколко най-често срещани:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.