Project Description

Трудов договор с условие за обучение по време на работата

Известен в практиката като договор за ученичество.

Този документ все още не е публикуван. Свържи се с наш адвокат и ще го изработим специално за теб.

Въведение

Често в бизнеса на работодателите са необходими нови работници, които обаче не винаги притежават необходимите знания и качества за определена длъжност. За да си спестят главоболията от допълнително търсене на работна ръка, работодателите често прибягват до сключване на трудови договори с условие за обучение по време на работата. Така те наемат нови работници, обучават ги за специфичните изисквания на извършваната от тяхната фирма дейност и същевременно се подсигуряват, че тези работници ще останат при тях и след изтичането на срока на договора.

Използвай Трудов договор с условие за обучение по време на работата, ако:

 • Предпочиташ да обучиш бъдещите служители в процеса на работа в бизнеса.
 • Искаш да гарантираш, че новите служители в бизнеса ти ще имат необходимите качество за изпълнение на работата.
 • Искаш да си гарантираш, че след края на обучението служителите ще останат да работят в твоята фирма.

Важно!

 • Трудов договор с условие за обучение по време на работа с един и същ служител за една и съща длъжност може да се сключва само веднъж.
 • През времето на действие на договора служителят има право на възнаграждение в размер не по-малко от 90% от минималната работна заплата.
 • След приключване на срока на договора служителят следва да се яви на изпит. Редът за провеждане на изпита се определя от работодателя. При обучение за придобиване на професионална квалификация изпитът се провежда при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
 • Служителят има право на платен отпуск в размер на 5 дни за подготовка за явяване на изпита.
 • След успешно завършване на обучението, служителят е длъжен да продължи работа при работодателя. Той от своя страна следва да осигури условия за служителя за работа съгласно придобитата квалификация. Срокът на работа се определя между страните при сключване на трудовия договор с условие за обучение. Този срок не може да бъде повече от 3 години.

Какво задължително се включва в Трудов договор с условие за обучение по време на работа

 • Основното, което страните уговарят са отношенията между тях, които възникват по повод на уговаряната работа – каква работа и къде ще бъде изпълнявана, работното време, през което тя ще бъде изпълнявана, формите, мястото и времетраенето на обучението, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и възнаграждението, което се дължи.
 • Страни по договора са работодателят от една страна и обучаващият се от друга.
 • Правата и задълженията на страните са свързани със спазване на установените от работодателя правила на трудова дисциплина и извършване на определената в договора работа от страна на обучаващия се. Работодателят пък следва да предоставя необходимите условия за труд и да заплаща уговореното възнаграждение в съответните срокове.
 • Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като съгласно Кодекса на труда той не може да бъде повече от 6 месеца.

Още нещо?

Трудовите правоотношения между работник и работодател следва да бъдат изрядни от правна гледна точка. Тези няколко документа може също да са ти полезни:

Сигурни и винаги актуални правни документи

Безплатен и многократен достъп до всички над 130 документа: с премиум абонамент за 119 лв. на година.

Стани Premium
 • Моментален достъп до всички правни документи. Без абонамент един документ струва от 2.99 до 19.99 лв.

 • Документите са винаги съобразени с действащото законодателство.

 • Системата индивидуализира всички документи според твоята конкретна нужда.

 • Договори, споразумения, пълномощни декларации, молби, протоколи и други.
 • Независимо дали за бизнес или за лична нужда – всички документи са на твое разположение, по всяко време.